Zgłaszanie roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez użytkowników dróg zarządzanych przez GDDKiA

Zgłoszenie roszczenia należy składać do:

  1. Oddziału GDDKiA właściwego ze względu na miejsce powstania szkody;
  2. Biura Brokerów Ubezpieczeniowych: MAXIMA FIDES Sp. z o.o. pełnomocnik GDDKiA w zakresie administrowania szkodami;
  3. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – ubezpieczyciel GDDKiA.

Pobierz formularz zamieszczony u dołu strony lub wygeneruj go wypełniając poniższe pola.


1. Dane zgłaszającego szkodę
2. Poszkodowany
3. Data i miejsce wypadku
4. Szczegóły zdarzenia
5. Roszczenie
6. Szkody osobowe
7. Szkody rzeczowe
8. Załączniki
9. Oświadczenia
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być wycofane w każdym czasie.

Pocztowe TUW

Szkodę można zgłosić również telefonicznie na infolinię ubezpieczyciela:

Tel: 801 00 22 88,
Kom: 22 203 27 01

Podmiot, do którego można również zgłosić roszczenie:

Oddział GDDKiA właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody
Pokaż adresy

lub

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.:
e-mail: szkody3@maxima-fides.pl
tel: 42 636 64 98 wew. 38

Użytkownik nieaktywny.
Czas do przeładowania strony: 10:00 min.