Krajowy System Zarządzania Ruchem

Podpisaliśmy umowę na system sterowania ruchem obejmujący drogi S6 i S7

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim z podpisaną umową. System pozwoli na sprawne zarządzanie ruchem na drogach ekspresowych, co przełoży się na bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Podpisaliśmy umowę na powstanie Regionalnego Programu Wdrożeniowego w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Dworku. Zadanie powstaje w ramach projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap I. Wykonawcą jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partnerzy). Wartość zamówienia podstawowego wynosi 178 979 864,00 zł.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim obejmie ok. 31 km drogi ekspresowej S6 oraz 200 km drogi ekspresowej S7. Projekt składać się będzie przede wszystkim z odpowiednio wyposażonego Centrum Zarządzania Ruchem w miejscowości Dworek przy S7 oraz z urządzeń rozmieszczonych w pasie drogowym służących m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom.

Dla pobierania danych o sytuacji na drogach, by sprawnie zarządzać systemem, zostaną zainstalowane:

  • stacje pomiarowe ruchu drogowego oraz zapewniających wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu czy pojazd jadący pod prąd,
  • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem,
  • kamery służące do pomiaru czasu przejazdu;
  • stacje meteorologiczne.

W celu informowania kierujących pojazdami powstaną:

  • znaki zmiennej treści służące do informowania kierowców m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
  • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. wypadku drogowego;
  • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
  • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem;
  • tablica informująca o czasie oczekiwania na przejściu granicznym.

Projekt Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą CINEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.