Krajowy System Zarządzania Ruchem

Regionalny Projekt Wdrożeniowy Łódź

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego (RPW) realizowanego w Oddziale GDDKiA w Łodzi w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1. Swoim zasięgiem obejmie autostrady A1 i A2 oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie.

RPW w Łodzi jest jednym z czterech projektów regionalnych KSZRD na sieci TEN-T - etap I. Celem tego projektu, wraz z pozostałymi projektami wdrożeniowymi (CPW, RPW Katowice, RPW Gdańsk, RPW Wrocław), jest budowa i wdrożenie elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych. Projekty regionalne obejmą wybrane drogi o długości ok. 1100 km i będą zintegrowane z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW). Umowę na CPW podpisaliśmy 5 maja 2020 r.

W ramach RPW w Łodzi część autostrad A1 oraz A2 zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem oraz bieżące informowanie podróżujących o sytuacji na drodze. Kierowcom będą przekazywane aktualne, istotne informacje m.in. o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPRINT S.A. Kryteria oceny ofert w postępowaniu stanowiły: cena (60 pkt.), nieinwazyjne rozwiązania techniczne (20 proc.) oraz koszty utrzymania (20 pkt.).
Firma zadeklarowała wykonanie zamówienia podstawowego za kwotę 78 784 446,00 zł. Natomiast łączna kwota zamówienia wraz z prawem opcji wynosi 90 621 426,00 zł.
Regionalny Projekt Wdrożeniowy w województwie łódzkim obejmie odcinek autostrady A2 o długości ok. 65 km oraz odcinek autostrady A1 o długości ok. 40 km. W ramach Projektu w pasie drogowym rozmieszczone zostaną urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania aktualnych informacji kierowcom oraz powstanie odpowiednio wyposażone Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Będzie ono jednocześnie pełniło funkcję zapasowego centrum przetwarzania danych.

Dla pobierania danych o sytuacji na drogach, by sprawnie zarządzać systemem, zostaną zainstalowane

  • stacje pomiarowe ruchu drogowego zapewniające wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd,
  • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem,
  • urządzenia służące do pomiaru czasu przejazdu;
  • stacje meteorologiczne.

W celu informowania kierujących pojazdami zainstalowane zostaną

  • znaki zmiennej treści, za pomocą których przekazywana będzie informacja m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
  • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
  • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
  • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.