Przejazd nienormatywny

Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych. 

Wersja angielska (English version) 

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zwanym Wnioskodawcą, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym i kodeksie postępowania administracyjnego.

Pliki do pobrania

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 13 marca 2021 r.:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) -  Zobacz
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) - Zobacz
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - Zobacz
  4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140) - Zobacz
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) - Zobacz
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212) - Zobacz
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315) - Zobacz
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629) - Zobacz
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141) - Zobacz