Utrudnienie na drodze DK47 - 38.6 km na odc. 0.3 km

Roboty drogowe Roboty drogowe
Utrudnienie od: 17.11.2022 godz. 07:00
Województwo: małopolskie
Odcinek: Zakopane
Kilometr drogi:
38.6 km
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:30 wrzesień 2023 godz. 23:59

Informacje

Wygrodzenie obszaru poza jezdnią po południowej stronie DK 47 w obrębie skrzyżowania z ul. Spyrkówka. Roboty będą prowadzone z jednoczesnym utrzymaniem dwukierunkowego ruchu w ciągu DK 47, a także utrzymaniem ciągłości komunikacyjnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. Strefy robót będą wygrodzone zaporami ciągłymi typu U-20 (w przypadku jeśli nie będą występować głębokie wykopy dopuszcza się ustawienie wariantowo tablic prowadzących typu U-21a/b lub separatorów ruchu typu U-25c). Od dnia 28.03.2023 r. zostanie zawężony pas ruchu DK47 w kierunku centrum Zakopanego. Ruch pieszych prowadzony po wyznaczonych ciągach

Lokalizacja na mapie